Terapia mowy dla dorosłych dotkniętych afazją.

Udar, uraz i guz mózgu mogą powodować afazję i utratę zdolności komunikowania się z drugim człowiekiem.

Afazja – zaburzenia programowania wypowiedzi słownej u osoby, która do momentu zachorowania posługiwała się mową, w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu.

Afazja to  przede wszystkim zaburzenia mowy, komunikacji językowej.  Należy jednak mieć na uwadze to, że osoba z afazją często zmaga się także z depresją, wycofaniem się z życia społecznego i rodzinnego, utratą lub ograniczeniem kontaktów z otoczeniem, czy przyjaciółmi.

Osoby z afazją doskonale wiedzą, co myślą i czują, mają jedynie ograniczony dostęp do słów.

Afazja może powodować trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem a także liczeniem.

Afazja może objawiać się:

zaburzeniem płynności mowy

trudnością w znalezieniu właściwych słów

używaniem wyrazów, które brzmią jak „obce”

chaotyczną mową

problemem ze słuchaniem i rozumieniem tego, co mówią inni ludzie

trudnością z czytaniem tekstów i ich zrozumieniem

trudnością z napisaniem słowa, tekstu

trudnością w liczeniu i dokonywaniu rachunków